1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen
Olemme sitoutuneet olemaan Hiilineutraali K vuonna 2025. Hiilidioksidipäästöjä vähennetään hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa, lisäämällä energiatehokkuutta ja logistiikan uusilla polttoaine- ja sähkökalustoratkaisuilla. Sisällytämme tuotevalikoimaamme ilmaston kannalta kestäviä tuotteita. Tarkastelemme päästöjämme sekä hiilijalanjäljen että kädenjäljen näkökulmasta.
2. Luonnon monimuotoisuus
Kesko edistää luonnonvarojen ja veden kestävää käyttöä ja pyrkii ehkäisemään biodiversiteetin köyhtymistä, metsäkatoa sekä maaperän köyhtymistä. Hallitsemme raaka-aineiden biodiversiteettiriskejä hankintaketjussa (esim. kala- ja äyriäis-, puuvilla- sekä puu- ja paperilinjauksilla). Toteutamme työtä myös yhteistyöhankkein (esim. K-Kalapolut yhteistyö WWF:n kanssa).
3. Kiertotalousratkaisut ja kierrätyspalvelut 
Kiertotalouden kokonaisvaltainen edistäminen on yksi K-ryhmän vastuullisuustyön kulmakivistä. Tavoitteena on minimoida jätteen synty kaikessa toiminnassa ja toimittaa kaikki jätteet hyötykäyttöön sekä luoda uusia toimintamalleja (mm. kierrätettävät pakkaukset, työvaatteiden uudelleenkäyttö kuituna).
4. Ilmasto- ja ympäristövaikutukset hankintaketjussa
Kesko työskentelee ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämiseksi hankintaketjussa. Tavoitteena on, että 67 %:lle tavarantoimittajiemme päästöistä on asetettu päästötavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi työ sisältää mm. raaka-aineiden kestävää hankintaa ohjaavat omien tuotemerkkien linjaukset (mm. puu, paperi, soija ja palmu) ja ympäristöjärjestelmien kehittämisen yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa.
5. Kestävät tuotteet
Kesko ottaa toimialakohtaisissa valikoimissa huomioon tuotteiden vastuullisuuden. Olemme määritelleet kestäviksi sellaiset tuotteet, joiden ilmastovaikutus on verrokkituotetta merkittävästi pienempi tai joilla on merkitystä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Päästöjen lisäksi muita huomioitavia näkökulmia kestävissä tuotteissa ovat mm. vesiriskin arviointi ja tuotantoeläinten hyvinvointi.
6. Ruokahävikin minimointi
K-ryhmän tavoite on minimoida omasta toiminnasta aiheutuva ruokahävikki ja hyödyntää väistämättä jäävä biojäte. K-ryhmä on sitoutunut elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumukseen ja asettanut tavoitteen vähentää myyntiin suhteutettua tunnistettua ruokahävikkiä vuoden 2016 tasosta vähintään 13 % vuoden 2021 loppuun mennessä.
7. Turvallinen asiointi
K-ryhmä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että K-kaupoissa asiointi on turvallista ja liikkuminen mahdollisimman esteetöntä. Varmistamme asiakkaidemme tietoturvan ja toiminnan häiriöttömyyden.
8. Henkilöstön työterveys ja -turvallisuus
Kesko sitoutuu työterveyden ja -turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen esim. riskienhallintamenetelmin ja työterveyshuollon palveluin. Tavoitteiden toteutumista - kuten sairaspoissaolojen vähentämistä sekä ensiapu- ja työturvallisuuskoulutuksiin osallistumista - seurataan vuosittain.
9. Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Kaupan toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa. Kesko tarjoaa työntekijöilleen mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen. Kouluttautuminen sekä säännölliset kehityskeskustelut tukevat työntekijöitä työurallaan.
10. Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus
Kesko noudattaa tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, syrjimättömyyden sekä yhdenvertaisuuden periaatteita. Nämä periaatteet otetaan huomioon rekrytoinnissa, toimitusketjussa sekä muissa toiminnoissa. Osallistaminen on tärkeä näkökulma tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä.
11. Vastuulliset työsuhteet
K-ryhmä tunnistaa roolinsa merkittävänä työllistäjänä ja noudattaa vastuullista työsuhdepolitiikkaa esimerkiksi osa-aikatyötä tekevien osalta. K-ryhmä tarjoaa työllistymismahdollisuuksia erityisryhmille kuten osatyökykyisille sekä kesätyötä nuorille. 
12. Ihmisoikeudet hankintaketjussa
Kesko edistää ihmisoikeuksien toteutumista  hankintaketjuissa etenkin oman suoran hankintansa osalta. Kesko valvoo ja kehittää hankintaketjujen vastuullisuutta yhteistyössä tavarantoimittajien kanssa kohdentaen toimia mm. työolojen, työturvallisuuden ja työaikakäytäntöjen kehittämiseen, reiluun palkkaukseen sekä pakkotyön ja lapsityövoiman ehkäisemiseen.
13. Taloudellinen vastuu
Taloudellinen kannattavuus ja vakaus mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen vastuullisesti. Keskon taloudelliseen vastuuseen sisältyvät rooli merkittävänä työllistäjänä sekä veronmaksajana. 
14. Hyvä hallintotapa
Kesko noudattaa hyvää hallintotapaa kaikessa toiminnassaan. K Code of Conduct -ohjeistus velvoittaa sekä omaa henkilöstöä että yhteistyökumppaneita toimimaan yhteisten periaatteiden mukaisesti ja sisältää mm. korruption vastaiseen toimintaan liittyviä näkökohtia. Myös hyvän kauppatavan mukaisten periaatteiden noudattaminen on olennainen osa Keskon jokapäiväistä toimintaa.
15. Paikallinen vastuullisuustyö
K-kauppiaat ovat merkittäviä toimijoita paikallisyhteisöissään ja osallistuvat yhteisön kehittämiseen eri tavoin. Vastuullisuutta K-kauppiaat ja Keskon ketjut edistävät esimerkiksi sisällyttämällä valikoimaan pientuottajien tuotteita sekä lähiruokaa. K-kauppiaat ovat paikallisyhteisöissään myös merkittäviä työllistäjiä ja veronmaksajia. 
16. Kestävämmän kuluttamisen ja elämäntavan mahdollistaminen
K-ryhmä tukee asiakkaitaan kestävämpien valintojen tekemisessä. Tätä työtä tehdään ottamalla valikoimiin kestävämpiä tuotteita, välittämällä tietoa tuotteiden vaikutuksista ympäristöön ja ilmastoon (mm. K-Ostokset -palvelun hiilijalanjälkimittari) sekä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen (mm. K-Ostosten ravitsemusmittari). K-ryhmä tarjoaa kattavan sähkö- ja hybridiautojen K-Latausverkoston.
17. Vastuullinen asiakastiedon käyttö
K-ryhmä käyttää keräämäänsä asiakastietoa (esim. Plussa-kortti, verkkokäyttäytymistiedot) vastuullisesti mm. määrittäessään etuja, palkitsemisia, tuotevalikoimia ja palveluita, kehittäessään verkkokauppa- ja kivijalkakauppaverkostoa sekä digipalveluita ja hoitaessaan asiakassuhteita ja laatiessaan markkinointiviestintää.
18. Monikanavainen asiointi ja logistiset palvelut
K-ryhmä helpottaa asiakkaidensa arkea tarjoamalla heille mahdollisuuden monikanavaiseen asiointiin verkkokauppa- ja kivijalkakauppaverkoston kautta. Asiakkaille tarjotaan monipuolisia logistisia palveluita kuten erilaisia toimitusvaihtoehtoja (esim. Tilaa ja nouda -palvelut, kotiinkuljetukset ja noutopisteautomaatit).
19. Tuoteturvallisuus
Kesko varmistaa valikoimiensa tuoteturvallisuuden mm. noudattamalla tuote- ja pakkausmerkintälainsäädäntöä, edellyttämällä tuoteturvallisuussertifiointia elintarvikemerkkituotteiden valmistajilta ja tutkimalla tuotenäytteitä omassa laboratoriossaan. 
20. Strategiset kumppanuudet
Kesko osallistaa strategisia tavarantoimittajakumppaneitaan varmentamaan toimitusketjujen vastuullisuutta sekä kehittämään vastuullisia tuotteita. Kesko tekee esimerkiksi yhteistyötä Reilun Kaupan kanssa, joka käyttää Reilun Kaupan lisän paikallisyhteisöjen kehityshankkeisiin. Lisäksi Kesko tekee ympäristöjärjestö WWF:n kanssa K-Kalapolut -yhteistyötä pelastaakseen uhanalaisia vaelluskalakantoja.
21. Sidosryhmien osallistaminen ja vuorovaikutus
K-ryhmä toimii avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä (esim. asiakkaat, sijoittajat, media) kanssa. K-ryhmä osallistaa sidosryhmiään vastuullisuustyöhönsä mm. erilaisten kohtaamisten ja tapahtumien, yhteistyön, sähköisten viestintä- ja keskustelukanavien, kyselyiden ja arvioiden sekä asiakasyhteisöiden kautta. 
22. Hankintaketjun läpinäkyvyys ja jäljitettävyys
Kesko edistää hankintaketjujensa läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä kestävän kehityksen linjauksilla, tavarantoimittajien tehdasauditoinneilla, vastuullisuuskoulutuksilla ja yhteistyöllä kansainvälisten järjestöjen kanssa. Kesko julkaisee verkkosivuillaan hyväksymänsä ajantasaiset riskimaatuotantoon liittyvät sertifiointi- ja auditointijärjestelmät sekä omien tuotemerkkien vuosittaiset tehdaslistat.   
23. Vastuullisuusviestintä ja markkinoinnin vastuullisuus
Kesko noudattaa lakeja, säännöksiä ja vapaaehtoisia periaatteita viestinnässään ja raportoinnissaan. Keskon vastuullisuusraportointi on julkista ja kaikkien saatavilla verkossa. Kesko huomioi markkinoinnissaan erityiskohderyhmien (esim. lapset) tarpeen suojeluun.
24. Asiakkaiden hyvinvointi
K-ryhmä pitää huolta asiakkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista tarjoamalla mm. terveellisiä ja hyvinvointia lisääviä tuote- ja palveluvalikoimia, turvallisia asiointikanavia sekä informatiivista viestintää liittyen ruokailuun, asumiseen ja liikkumiseen.